Duomenų apsauga

 

 

1.      Bendrosios nuostatos

 

1.1.   Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – www.myfeltboots.com) ir www.myfeltboots.com kliento (toliau – Pirkėjo) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

 

1.2.    Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

1.3.   myfeltboots.com  vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

 

1.3.1.       Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

 

1.3.2.       Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

 

1.3.3.       Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

 

1.3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;

 

1.3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

 

1.3.3.3. myfeltboots.com įpareigoja tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

 

1.3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia myfeltboots.com arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

 

1.3.4.       Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

 

1.3.5.       Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

 

1.3.6.       Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

 

1.3.7.       Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

 

 

1.4.   Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:

 

1.4.1.       visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

 

1.4.2.       nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

 

1.4.3.        juridiniai asmenys;

 

1.4.4.        visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

2.      Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 

2.1.   myfeltboots.com gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e - parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

 

2.1.1.      apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

 

2.1.2.      išrašyti reikalingus finansinius dokumentus;

 

2.1.3.      išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

 

2.1.4.      įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

 

2.2.   Registracijos e-parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti teisingus asmens duomenis.

 

2.3.   Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis myfeltboots.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

2.4.   myfeltboots.com gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

2.5. Pirkėjas pildydamas duomenis, esančius Facebook Lead Ads formoje ir / ar elektroninės parduotuvės www.myfeltboots.com iššokančiuose languose, kiekvieną kartą perduoda myfeltboots.com formoje nurodytus asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

 

2.6. Pirkėjas, pildydamas duomenis, esačius programų, leidžiančių myfeltboots.com socialiniame tinkle Facebook surengti reklamines kampanijas, konkursus, formose, kiekvieną kartą perduoda myfeltboots.com formoje nurodytus asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, adresą korespondencijai siųsti, telefono numerį, avalynės dydį.

 

3.      Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

3.1.   myfeltboots.com pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

 

3.1.1. tik šio dokumento 2.1. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

 

3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

3.1.3. galimi Pirkėjo asmens duomenų gavėjai (tvarkytojai):

 

a. Pirkėjui, įsigijus prekę elektroninėje parduotuvėje www.myfeltboots.com, ši pateikia atitinkamus būtinus Pirkėjo asmens duomenis išrinktam vežėjui ar tarpininkui, pristatančiam siuntas, pagal www.myfeltboots.com pavedimą;

 

b. Pirkėjui e-parduotuvėje www.myfeltboots.com pasirinkus atsiskaitymą elektroniniu būdu arba banko kortele, Pirkėjo asmens duomenys pateikiami išrinktam subjektui, aptarnaujančiam šiuos mokėjimus elektorininėje parduotuvėje www.myfeltboots.com

 

c. Pirkėjui, e-parduotuvėje www.myfeltboots.com, užsiprenumeravus naujienlaiškius, jo asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, šalis, elektroninio pašto adresas, įtraukiami į elektroninio pašto prenumeratorių bazę, myfeltboots.com pasirinktoje naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančios bendrovės sistemoje.

 

 

4.      Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 

4.1.   Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

5.      Komercinė informacija

 

5.1.   myfeltboots.com turi technines galimybes bendrauti su Pirkėju nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, siunčiant elektroninius laiškus).

 

5.2. Jei Pirkėjas davė sutikimą, jo asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi produktų ar paslaugų rinkodaros tikslais.

 

6.      Informacijos ar pretenzijų perdavimas

 

6.1.   Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

 

6.2.   myfeltboots.com, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

 

7.      Privatumo politikos keitimas

 

7.1.   myfeltboots.com turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e- parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.

 

7.2.   Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje.

 

7.3.   Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@myfeltboots.com arba paprastu paštu) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.