Taisyklės

 

my feltboots PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS


I. Bendrosios nuostatos

1. my feltboots internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės)  taikomos Klientui, teikiančiam užsakymą my feltboots Parduotuvėje.

2. my feltboots gali ir turi teisę koreaguoti Parduotuvės Taisykles savo nuožiūra. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Taisyklės nurodomos šalia užsakymo.

3. Klientas, nesusipažinęs ir nepatvirtinęs susipažinimo su Taisyklėmis,  negali pateikti gaminių užsakymo my feltboots Parduotuvėje. Jei Klientas, prieš užsakydamas gaminius, patvirtino savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas mygtuką „SUTINKU  SU TAISYKLĖMIS“, visais atvejais laikoma, kad  Klientas su Taisyklėmis susipažino ir joms pritaria. 
Klientas gali sutikti ne su visais punktais ar jiems prieštarauti. Vis dėlto jei Klientas,  prieš pirkdamas Parduotuvėje gaminius,  patvirtina Taisykles, laikoma, kad  jis su Taisyklėmis besąlygiškai sutinka ir pretenzijų  Parduotuvei po pirkimo neturi.

4. my feltboots yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino  su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.


II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti gaminius iš my feltboots Parduotuvės, gali užsiregistruoti my feltboots internetinėje svetainėje, įvesdamas  savo registracijos vardą ir slaptažodį.
My feltboots patvirtina ir garantuoja, jog  registracija nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini gaminių užsakymui ir pristatymui. Klientui, pageidaujančiam gauti my feltboots informacinius pranešimus, sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant gaminius, privalu nurodyti gaminių pristatymui būtinus asmeninius Kliento duomenis: vardą; pavardą; adresą (įskaitant pašto indeksą), kuriuo bus pristatomi gaminiai; telefono numerį ir kitus pristatymui būtini duomenis, nurodytus my feltboots Parduotuvės skiltyje „Greitas pristatymas“.
my feltboots patvirtina, jog Kliento duomenys bus išimtinai naudojami gaminių užsakymo ir pristatymo tikslais. my feltboots įsipareigoja neatskleisti Kliento informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus my feltboots partnerius, teikiančius gaminių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias, paslaugas.
Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas my feltboots Parduotuvėje bei užsakydamas gaminius, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes my feltboots Parduotuvėje.
Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, my feltboots atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad  naršant  my feltboots Parduotuvėje  jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai, siunčiami iš interneto serverio.


III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas, apsilankęs Parduotuvės internetinėje svetainėje, pasirenka jam patinkančius gaminius. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas gaminių krepšelis.

2. Suformavus gaminių krepšelį, Klientui reikia suvesti duomenis, būtinus pasirinktiems gaminiams pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą (įskaitant pašto indeksą), kuriuo bus pristatyti gaminiai, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytus gaminius. my feltboots patvirtina ir garantuoja, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik gaminių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo my feltboots Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas gaminių pristatymo laikas iš galimų my feltboots pristatymo laiko variantų, nurodomų darbo dienų darbo valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu adresu.

4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiūsdamas užsakymą my feltboots. Klientui jau po užsakymo taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus gaminių pristatymui. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su my feltboots Parduotuvės Taisyklėmis.
Tuo atveju, jeigu prieš gaminių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei užsakyme pateiktus duomenis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, užsakymas nusiunčiamas my feltboots . Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna my feltboots . Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir my feltboots yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai my feltboots gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pasirinktus gaminius.

6. Klientui pateikus užsakymą, my feltboots sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomi užsakyti gaminiai bei Kliento pateikti duomenys.

7. my feltboots gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą gaminiams iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir my feltboots vykdymo pradžios momentu.

8. Nesant Parduotuvės sandėlyje vieno ar kito gaminio, kurį Klientas galimai išsirinko, Klientas sutinka pasirinkti kitą gaminį ir dėl to prerenzijų Parduotuvei neturi.

9. Kliento pateiktas užsakymas saugomas my feltboots duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

10. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

11. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.


IV. Garantijos sąlygos

1. Kiekvieno gaminio savybės bendrai nurodomos Parduotuvėje prie kiekvieno gaminio.

2. my feltboots gaminiams taikoma 24 mėnesių garantija.
Garantija netaikoma gaminiams natūraliai išsidėvėjus, mechaniškai gaminius pažeidus ar kitaip pabloginus gaminių būklę netinkamai juos naudojant, avint ar nesilaikant gaminių priežiūros rekomendacijų.

2. my feltboots nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad gaminiai, nurodyti Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus gaminių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už gaminius jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Litais su PVM (Pridėtinės vertės mokesčiu), užsakymo metu galiojančiu LR teritorijoje.

5. my feltboots parduoda gaminius, atitinkančius užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduoti gaminiai  neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka nedelsdamas pranešti apie tai elektroniniu paštu my feltboots, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl my feltboots vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. my feltboots per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. my feltboots įsipareigojimai gaminių atžvilgiu:

6.1. my feltboots įsipareigoja perduoti gaminius tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3. my feltboots įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą gaminių kiekį. Už tuos atvejus, kai parduotų gaminių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, my feltboots neatsako.

6.4. my feltboots visais atvejais pateikia Klientui gaminių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.6. Gaminiai Klientui pristatomi supakuoti.


V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytus gaminius vienu iš my feltboots Parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis savo banku internete (Swedbank, SEB, DNB, Danske Bank, Nordea) ar atsiskaitydamas kreditine kortele.

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytus gaminius atsiskaityti nedelsdamas. Priešingu atveju jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl gaminių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą gaminių siuntinys pradedamas formuoti tik my feltboots gavus apmokėjimą už gaminius.


VI. Gaminių grąžinimas ir keitimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus my feltboots to paties analogiško modelio, spalvos, siuvinio (jei gaminys siuvinėtas) gaminį į kitą dydį arba jam nepatinkančius ar netinkančius gaminius grąžinti.

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 kalendorinų dienų nuo gaminių perdavimo jam momento, pradedamo skaičiuoti nuo Klientui ar kitam jo įpareigotam asmeniui pasirašiui kurjerio pateiktame gaminio užsakymo gavimo lape. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamo gaminio prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu.
Gaminių keitimo atveju Klientas, gavęs iš Parduotuvės sąskaitą, sutinka sumokėti Parduotuvei papildomas dėl keitimo atsiradusias transportavimo išlaidas: 30 litų Lietuvos ribose, į Neringą - 140 litų.

3. Gaminių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiami ar grąžinami gaminiai atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojami ar avimi

b) nebuvo sugadinti

c) išsaugotos gaminių vartojamosios savybės

d) neprarado prekinės išvaizdos

Pakuotės pakitimai, būtini gaminiui apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais gaminiai turi būti grąžinami originalioje my feltboots pakuotėje.

Klientas, grąžindamas gaminius, visai atvejais privalo pateikti my feltboots gaminių įsigijimo dokumentus.

4. Gaminų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui parašius el.laišką į info@myfeltboots.com  Laiške turi  būti nurodoma, kas grąžinama (spalva, dydis, siuvinys) ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

5. Tais atvejais, kai my feltboots neturi pakeitimui tinkamų gaminių, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

6. my feltboots turint Kliento norimus pakeisti gaminius, gaminiai bus pakeisti į norimą dydį, spalvą per 21 darbo dieną nuo Kliento gaminio išsiuntimo mums dienos.

7. Gaminiai gali būti keičiami arba grąžinami tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šios Taisyklių dalies
3-iame punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo gaminio gavimo dienos. Pinigai, sumokėti gaminių pristatymui, Klientui negrąžinami.

8. Pinigai už transportavimą grąžinami tik brokuoto gaminio grąžinimo atveju.

9. Akcijų bei išpardavimų metu gaminių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių Klientas sutinka ir privalo laikytis.


VII. Gaminių pristatymas

1. My feltboots įsipareigoja gaminius pristatyti Klientui per 2 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai my feltboots sandėlyje nėra reikiamų gaminių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų gaminių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais gaminių  pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju my feltboots įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Klientu ir suderinti gaminių pristatymo klausimus.

2. Klientas, užsakydamas gaminius, įsipareigoja nurodyti gaminių pristatymo vietą, pasirinkti gaminių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims gaminius.

3. Klientas įsipareigoja gaminius priimti pats. Tuo atveju, kai Klientas gaminių pats priimti negali, o gaminiai pristatyti nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų my feltboots dėl gaminių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Gaminiai, užsakyti Parduotuvėje, pristatomi DPD kurjerių tarnybos (toliau – DPD). Gaminiai  pristatomi su Klientu suderintu laiku darbo dienomis. Pristatymo laiką Klientas pasirenka pateikdamas užsakymą. Pristatymo laikas nurodomas ir Klientui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas gaminių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsdamas apie tai pranešti DPD: tel. nr.: (8 5) 210 67 77  arba el.pastu uzakymai@dpd.lt

5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių DPD neturėjus galimybių pristatyti gaminius, DPD papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui pirmą kartą nepriėmus gaminų, Klientas turi teisę gaminius atsiimti pats su DPD suderintoje vietoje. Kitu atveju Klientui gaminių tris kartus nepriėmus, gaminiai grąžinami my feltboots, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl gaminių nepristatymo laiku. my feltboots visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už gaminių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu gaminiai Klientui nėra pristatomi arba pristatomi ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

6. Klientas privalo nedelsdamas informuoti my feltboots elektroniniu paštu info@myfeltboots.com:

a) jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, siunta nėra pristatoma arba kurjeris vėluoja daugiau nei  30 minučių po laiko intervalo pabaigos;

b) jeigu Klientui kreipiantis į kurjerį nurodytu DPD elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;

c) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;

d) visais atvejais nedelsiant informuoti my feltboots , jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakyto gaminio arba netinkamas tokių gaminių kiekis, nepilnas gaminių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų gaminiai.

7. Visais atvejais, kai kurjeriui pristačius gaminius Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime parašyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl tokių pažeidimų. Tai Klientas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, my feltboots atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl gaminių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

8. Tais atvejais, kai priėmus gaminius Klientas pastebi, jog siuntoje yra ne toks užsakytasis gaminių komplektas arba pateikti gaminiai nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų Kliento užsakytųjų matmenų, Klientas privalo nedelsdamas informuoti apie tai my feltboots el.paštu: info@myfeltboots.com.


VIII. Kitos nuostatos

1. Visi pranešimai my feltboots turi būti teikiami elektroniniu paštu info@myfeltboots.com
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir my feltboots vyksta valstybine kalba.